Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Warto również  abyś pamiętał, iż w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziesz się musiał starać, gdy zamierzasz prowadzić jeden z następujących rodzajów  działalności:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
 • ochrona osób i mienia,
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozy lotnicze.

 
O udzielenie koncesji zwracasz się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chciałbyś na przykład założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegasz się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.
 
Dziedziny wymagające uzyskania licencji:

 • wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne.

 
Obowiązek uzyskiwania zezwoleń obejmuje bardzo wiele dziedzin działalności gospodarczej. Wynika on z szeregu przepisów szczegółowych. Przepisy te oraz Prawo działalności gospodarczej określają równocześnie organy zezwalające oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń. Zezwolenia, zgodnie z art.75.1 o Swobodzie działalności Gospodarczej, wymaga:

 • kinematografia,
 • gry losowe i totalizatory,
 • działalność ubezpieczeniowa,
 • prowadzenie banków,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • utworzenie przedstawicielstwa firmy zagranicznej,
 • eksport i import broni,
 • import alkoholi i papierosów,
 • handel hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi,
 • zakładanie i prowadzenie składów celnych, zarządzanie wolnym obszarem celnym,
 • prowadzenie agencji celnych,
 • prowadzenie pośrednictwa pracy,
 • działalność polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz na niektóre inne, rzadziej wykonywane rodzaje działalności gospodarczej,
 • produkcja i handel lekami (konieczność uzyskania pozwolenia dopuszczenia do obrotu),
 • ochrona roślin uprawnych,
 • przetwarzanie surowca tytoniowego,
 • łowiectwa,
 • wyrobu spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony