Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 zł. Spółka z o.o. jest dobrą formą prowadzenia działalności, gdy planuje się spore, wymagające dużego kapitału i bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, ale sprawdza się także przy niewielkim biznesie. W razie potrzeby bez wielkich komplikacji można też do niej przyjąć nowego wspólnika. Spółka może uzyskiwać koncesje i zezwolenia.

W odróżnieniu od innych spółka z o.o. ma osobowość prawną i jest spółką kapitałową. W jej imieniu działa zarząd, a nie wspólnicy. Przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

Wspólnicy spółki mają równe prawa i obowiązki. Umowa spółki może jednak przewidywać przyznanie wspólnikowi szczególnych korzyści związanych z określonym udziałem, w szczególności co do ilości głosów i podziału zysku.

Organy spółki z o.o.:

 • Zarząd - organ wykonawczy
 • Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna
 • Zgromadzenie Wspólników

 

Umowa spółki z o.o. sporządzana jest w formie aktu notarialnego i powinna określać co najmniej:

 • nazwę firmy i siedzibę spółki,
 • przedmiot jej działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

 Zalety:

 • wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki,
 • możliwość pozyskania kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika,
 • możliwość pokrycia udziału w kapitale wkładem rzeczowym (maszyny, urządzenia, budynki).

 

 Wady:

 • wysoki minimalny kapitał zakładowy,
 • kosztowna procedura rejestracyjna,
 • brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej.

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony