Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

To spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

 

Istotne elementy składowe spółki:

 • firma (nazwa) spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz uzupełnienie "spółka komandytowo-akcyjna"
 • spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców,
 • minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000 zł,
 • osoby podpisujące statut są założycielami spółki,
 • statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego,
 • walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej obejmuje akcjonariuszy i komplementariuszy. Komplementariusze mają prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a jeśli posiadają akcje (czyli są zarówno komplementariuszami jak i akcjonariuszami) to mają również prawo głosu,
 • rozwiązanie spółki:
  • z przyczyn przewidzianych w statucie;
  • uchwałą walnego zgromadzenia (jednomyślna uchwała wszystkich wspólników);
  • przez ogłoszenie upadłości spółki;
  • z innych przyczyn przewidzianych prawem lub statutem
 • reprezentacja spółki:
  • co do zasady reprezentacją zajmują się komplementariusze ( jednakże mogą zostać oni na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądowego pozbawieni tego prawa, a późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji będzie wymagało zmiany statutu i zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy ),
  • akcjonariusz reprezentuje spółkę ewentualnie jako pełnomocnik (w przypadku jednak, gdy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, a nie ujawni swego pełnomocnictwa, przekroczy jego zakres lub będzie działał bez pełnomocnictwa, to za skutki tejże czynności wobec osób trzecich poniesie pełną odpowiedzialność; podobnie pełną odpowiedzialność będzie akcjonariusz ponosił wobec osób trzecich za zobowiązania spółki, gdy jego nazwisko lub firma zostanie umieszczone w firmie spółki).

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony